Juristbyrån är användbar vid en bouppteckning i Solna

29 jun

Har du en inplanerad bouppteckning i Solna som du ska närvara vid? Om så är fallet kan du vilja veta vad det hela går ut på. Det handlar helt enkelt om att en inventering av tillgångar och skulder ska göras efter en persons död. Denna uppteckning av dödsboet är ett officiellt dokument som visar värdet på den avlidnes tillgångar och skulder.

Med tanke på att detta är en komplex och känslomässig process kan det vara värt att ta hjälp av en juristbyrå. Genom att göra detta kan du få hjälp med bouppteckningen av experter på juridik. Fortsätt att läsa så får du reda på i vilka situationer det är särskilt gynnasmt med denna experthjälp!

4 scenarion då en juristbyrå bör anlitas för en bouppteckning i Solna

Det kan vara läge att anlita en juristbyrå för en bouppteckning i Solna i bland andra följande situationer:

  • Din make/maka eller partner har avlidit. Om din maka/make eller partner har avlidit behöver detta dokument enligt svensk lag upprättas. Dokumentet säkerställer att såväl den efterlevande maken/makan eller partnern som eventuella övriga intressenter får insikt i dödsboets värde och kan gå vidare med fördelningen av tillgångarna.
  • Din förälder har avlidit. När en förälder avlider kan barnen per automatik bli arvingar. Då kan bouppteckningen vara till hjälp för att avgöra hur stor andel av arvet som ska fördelas till respektive person. Detta för att säkerställa att fördelningen av tillgångarna går till på ett rättvist och transparent sätt.
  • Det finns flera arvingar. Ett annat scenario då det kan vara värt att kalla in experter på bouppteckning i Solna är då det finns flera arvingar som kan göra anspråk på arvet. Då lönar det sig generellt sett att ta in en extern part i form av en juristbyrå med expertkunskaper på ämnet. Så är bland annat fallet när den avlidne har lämnat efter sig ett testamente och att arvet enligt detta ska fördelas på flera olika släktingar, vänner och/eller välgörenhetsorganisationer.
  • Det finns betydande tillgångar. Sist men inte minst kan det vara en bra idé att ta in experter när det finns ett betydande arv att fördela. Detta för att få hjälp att upprätta en klar, tydlig och komplett förteckning över tillgångarna och skulderna. På så vis kan dispyter och juridiska problem förebyggas.